व्यास नगरपालिकाको आयोजना तथा भुकम्प प्रविधी राष्ट्रिय समाज नेपाल (NSET) को प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाका प्राविधीकद्वारा स्वीकृत गरि नक्सापास प्रमाणपत्र लिनुभन्दा पहिले अनिवार्य रुपमा भुकम्पिय जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी आधारभुत तालिम दिने व्यवस्था सुरुवात